Overview

The Royal Eswatini Sugar Corporation hereby announces that it will be conducting the first stage of its annual recruitment of Harvesting Seasonal Employees for the 2021-22 Harvesting Season.

This recruitment exercise, which is looking for Shift Leaders, Burning Team Leader, Harvesting Contract Supervisors, Field Controllers, Office Clerks, Loader Operators, Personnel Carrier Drivers. Truck Drivers, Tractor Drivers, Gleaning Survey Recorder, Burning Tractor Driver, Cane Supply Schedulers. Burning Assistants, Field Handover Recorder, Ticket Recorders, Gleaning Survey Assistant and Gleaners, will be Carried out at the specified venue, dates and times below.

Prospective Harvesting Seasonal are requested to bring with them their relevant documents, i.e. Graded Tax Certificate and Personal Identity Numbers (PIN), valid driver’s license, valid public driver’s permit and confirmation letters from the bank to the recruitment centre.

At this s first preference will be returning harvesting Seasonal.


1. SHIFT / POSITION

Burning Team Leader, Supervisors, Burning Team Assistants, Office Clerks, Personnel Carrier Drivers, Field Controllers, Truck Drivers, Ticket Recorders It Gleaning Survey Team

VENUE 

Mhlume – Agric HR Offices

DATE 

13 April 2021

TIME

07:30am


2. SHIFT / POSITION

Shift A

VENUE

Mhlume – Agric. HR Offices

DATES

14 April 2021

TIME

07:30am


3. SHIFT / POSITION

Shift B Mhlume – Agric. HR Offices

VENUE

15 April 2021

TIME

07:30am


4. SHIFT / POSITION

Shift C

VENUE

Mhlume -Agric. HR Offices

DATE

16 April 2021

TIME

07:30am


Inkampane lekhicita shukela, i Royal Eswatini Sugar Corporation (RES Corporation) itsandza kwatisa kutsi itabe yenta sigaba sekucala sekucasha lokwenteka njalo ngemnyaka, kwalabo labatawusebenta umsebenti wekuvuna umoba walonyaka2021. Tinhlangotsi talomsebenti tifaka ekhatsi naba bo Shift Leader, bo Supervisor bema kontilaki, Bekushisana Team Leader wabo, Bashayeli betigulumba, ema Cane Supply Schedulers, Bomabhalane betinhlangotsi tonkhe, bo Ticket Recorder, boGleaning Survey Recorder, Field Handover Recorder, Bashayeli bema Grab Loaders, bo Field Controller, Bashayeli bekutfwalabantfu, kanye nabo Magolimane. Lokucashwa kutakwenti-wa kulendzawo, ngalamalanga, netikhatsile tingenhla.

Labolabafuna lomsebenti wekuvuna bayatiswa kutsi kufanele baphatse timphepha letifanele nabaya kulendzawo lapho kuyocashelwa khona. Timphephale tidzingekako; Lipasi, i ID, timphepha tekushayela emgwacweni (driver’s license), tekushayela iphablikhi, netincwadzi tasebhange.

Kwanyalo inkampane itocasha labo labebakhona kulemisebenti emnyakeni lophelile

Human Resources Consultant (Agriculture)

Royal Eswatini Sugar Corporation

P.O. Box 1

MHLUME L_301